De samenwerkingsovereenkomst tussen stad en wijk- en dorpsraden

Mei 2014. Het college van burgemeester en schepenen sluit met de wijk- en dorpsraden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af. Dit staat er in.

 

Artikel 1 – Engagementen van de stad

 1. De stad erkent de prioritaire rol van de raden bij de planning en de praktische uitwerking van het wijkgebonden participatiebeleid in Mechelen.
 2. De stad betrekt de raden actief bij het uitwerken van wijkgebonden participatie-initiatieven, zoals infovergaderingen, bevragingen en klankbordgroepen. Daarnaast informeert de stad de raden over belangrijke beleids-voornemens met betrekking tot hun wijk. Dit alles sluit het nemen van andere initiatieven en het aanspreken van andere groepen of individuele bewoners niet uit.
 3. De door de raden aan het College verstuurde vragen en adviezen worden door de stad steeds beantwoord. Bij negatieve beslissing, m.a.w. wanneer aan een vraag of advies geen gevolg kan worden gegeven, zal de stad dit steeds motiveren.
 4. Om de vraagbelasting van de diensten te minimaliseren, worden de reeds bestaande gedigitaliseerde collegebesluiten met uitzondering van de persoonsgebonden besluiten, besluiten over prijzen of lopende beleidsdiscussies op een openbare website ter beschikking gesteld.
 5. De stad ondersteunt de werking van de raden op praktische wijze, door o.a. het ter beschikking stellen van een vaste vergaderlocatie.
 6. De stad voorziet in haar communicatiekanalen ruimte voor informatie van de raden aan bewoners. Concreet wordt er op de website van de stad een link voorzien naar sites van de raden.
 7. De agenda voor de jaarlijkse Algemene Bewonersvergadering zal worden bepaald door het stadsbestuur, maar zal als vast punt steeds een voorstelling van de realisaties en plannen van de respectievelijke raden bevatten. Deze voorstelling wordt ten laatste 1 week op voorhand overgemaakt aan het schepencollege.
 8. De stad voorziet de mogelijkheid om een lid van het College, een wijkinspecteur van Politie of een medewerker van (een) stedelijke dienst(en) af te vaardigen op de vergaderingen van de raden voor de bespreking van specifieke dossiers of problematieken, en dit mits een gemotiveerde vraag hiertoe van één of meerdere raden, die aan het College dient te worden gericht.

Artikel 2 – Engagementen van de raden

 1. De raden verlenen als een loyale partner hun medewerking bij het uitwerken van het wijkgebonden participatiebeleid van de stad.
 2. De raden stellen zich zowel in hun adviesverlening als in hun communicatie met de stad en met de burger neutraal en apolitiek op en houden bij hun werking steeds het algemeen belang voor ogen.
 3. De raden streven naar een zo heterogeen en representatief mogelijke samenstelling. Zij staan dan ook open voor alle bewoners en doelgroepen, zonder discriminatie of onderscheid. De raden zoeken steeds draagvlak voor hun standpunten of voorstellen.
 4. De raden zullen, via een huishoudelijk reglement, instaan voor hun eigen interne werking en organisatie.
 5. De raden zullen de verslagen die betrekking hebben op hun participatiedossiers steeds ter kennis overmaken aan de stad ( CBS en / aan de hiertoe aangeduide diensten van de stad ).
 6. De werking van de raden dient de sociale cohesie binnen de onderscheiden wijken en dorpen, door de stad verzameld in gebieden, te versterken, enerzijds door de organisatie van op bewoners gerichte projecten en evenementen, anderzijds door het uitsluitend stellen van relevante informatievragen en het verstrekken van adviezen rond algemene onderwerpen.
 7. Onder de in art.2, 7° genoemde ‘algemene onderwerpen’ wordt verstaan: zaken die een significante groep bewoners aanbelangen en zodoende de belangen en bekommernissen van individuele burgers overstijgen. Bij twijfels in dit verband zullen de raden middels een bevraging of steekproef de draagwijdte van een gesignaleerde problematiek onderzoeken en hun uiteindelijke adviezen of voorstellen toetsen aan de mening van de bewoners binnen hun respectievelijke wijk/dorp.
 8. Voor de financiering van projecten en evenementen zullen de raden voorstellen indienen conform het reglement ‘Ondersteuning bewonersinitiatieven’ van de stad.

Artikel 3 – Evaluatie

Deze afspraken worden na 1 jaar geëvalueerd met de gespreksleiders en zo nodig bijgestuurd.

DOWNLOAD HIER de samenwerkingsovereenkomst.